понеделник, 31 декември 2007 г.

ПРЕДЛАГАНЕ /S/ на L и Р-цена на L

Съвкупно и индивид. S и L
Крива на S; Ефект на І- /доход/ и на заместването
Равновестна Р на L
Трансферен І и ик.рента
Съвкупно и индивид. S на L
Съвкупното зависи от демографски фактори от ик. И пол.фактори. Към демографските фактори се отнасят народонаселение, естествен прираст на населението, пол, възраст. От тук се опр.трудовите ресурси на активната РС от труд.ресурси. Естеств.фонд на безработицата. Към ик.детерминанта на съвкупното S се отнасят БВП, тема на растеж на икономиката.
Размера на потреблението на населението – стандарт на живот и др.
Към пол.детерминанти се отнасят наличие на конфликти в страната, наличие или отсъствие на ембаргови зони, военни конфликти.
- Индивидуално S на L се свързва с желанието на отделния работник при съответното ниво на възнагр. Да се труди, да полага.
/Кривата е по-различнаИзразява ефекта на Y-/доход/ и неговото заместване с


3. Равновесна Р-цена
На пазара на L където се пресичат кривите на S и D на L се формира център на пазарното равновесие.
Върху абцисата Q-количество, а върху ординатата Р. Под центъра е налице > D отколкото S
Над центъра имаме излишък

Определя 2 вида Y: Трансферен и ик.рента
Трансф. Y, които задържа фактора L в съответната производствена сфера
Онзи, който е над трансферния се нарича ик. Рента63. СЪЩНОСТ и МЕХАНИЗЪМ НА ПОЗЕМЛVРЕНТИ

Същност
Предпоставки за обр.на поземлена рента
а/ естествени
б/ икономически
Причини или механизъм за образуване на поземлената рента

Фактора ЗЕМЯ носи 2 вида Y-доход на своя собственик (арендодател и арендатор)
На своя собственост носи Y под формата на Р-цена. Когато земята се отдава под аренда, собственика получава рента. Арендаторът, който ползва земята на арендодателя получава Y, който представлява средна печалба.
Рентата като ик.категория представлява
Тя е конкретна форма на реализация на поземлената собственост. Исторически тя възниква като обработъчна рента. По-сетне преминава в продуктова рента, а стоково парични връзки в парична рента. Независимо за коя рента говорим, всички ренти са част от принаден продукт. Размера на рентата зависи от нейния собственик. Рентата се присвоява от собственика на земята. Предпоставки за образуване на рента. Естествени предпоставки – земята, която е годна за обработване е с различни качества. По-плодородната е нъвъзпроизводима – това се нарича монопол в стопански обем. Точно поради монопола върху земята едни земи имат по-висока производителност от други върху тях се възпроизвежда по-голяма Q прод. Отколкото в неплодородни.
Икономически предпоставки - при стоково-паричните връзки всяко стопанско звено трябва да покрива направените си разходи и да получи изгода.

С
Р
Инд. Р
Q
Инд.prf на 1 прод.
ОПУ
ОПУ ~ прод.
ОПС инд. Р YІ
100
20
120
10 т
12
12
120
-

ІІ
100
20
120
12 т
10
12
144
24

ІІІ
100
20
120
15 т
8
12
180
60ОПУ – ОБЩЕСТВЕНА ПРОИЗВОД. Р
Наличието на естествена и икономическа предпоставка е основание за получаване на допълнителен доход, но не е достат. За същ.рента
Рентата съществува ако заедно с предпоставките на налице сл.величини. В резултат на общественото разделение на L на чистата собственост. Върху средствата за производства се диференцират стокопроизводството в селскостопански.
В селскостопанските се отделят собственика на земята от собственика на останалите средства за производства.
Между арендодателя и арендатора се сключва аренден договор. Арендодателя се стремят да отдават земята за по-кратко, а другите точно обратно.
Арендният договор има клаузи: времетраене, срок, величината на арендната плата. В нея е вкл.рентата, лихвен % за кредитните задължения на арендатора към банките. Амортизационните отчисления на ДМА, които са вложени под собственика на земята, а се използват от арендатора.

64. Видове ренти

Видове ренти
- Диференциални от 1-ви и 2-ри род
- Абсолютни ренти – монополна
2. Диференциална – бива по-естествено и по изкуствено, плодородие. Дължи се на монополът върху земята като стойност обект
Получава се като разлика между обществена и индивидуална производствена цена.
Абсолютна рента – и най-неплодородната земя, която се отдава под аренда носи доход на своя поземлен собственик. Това е абсолютна рента.
Абсолютната рента е резултат от монопола върху земята като частна собственост.
Този монопол пречи – е бариера на преливането на К-капитал от останалите отрасли от икономиката към селското стопанство/СС/

(Wземя – ОПР) = Q – Ч

ОПР = 80с + 2 Q + 20 р
Примера І от таблицата

60 с + 40 v + 40 р
Трябва да са равни
20 стотни, но повечето отиват в собств.на земята

Монополна рента – получава се от участъци с редки качества, поради което търсенето Q от вида прод.силно превишава предлагането. За това източника на монопол рента е Y на купувачите. Тя се получава като разлика между пазарните цени и стойността на тези сметки
Индивидуални производствени цени

ИПУ - ОПУ - W - пазари Р

Дифен.рента абсолютна рента монополна рента


Много често срещана форма след абсолютната рента е дифенцираната рента. Диференцираната рента от 1-ви ред е свързана с естественото плодородие на земята и различната отдалеченост на арендуваната земя до пазара.
Таблицата се отнася за дифер.рента от 1 род – Тя се присвоява от поземления собственик.
Диференцираната рента от 2 ред се получава като от 1 ред тя е разлика между ОПУ и ИПУ
Границата за доп.влагане на К е изравняването между ИПУ и ОПУ.

Няма коментари: